ให้นักเรียนคลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

1. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ข้อใดสังเกตได้ง่ายที่สุด
        การเจริญเติบโต
        การเคลื่อนไหว
        การสืบพันธุ์
        การหายใจ

  2. พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆเพราะเหตุใด
         เพื่อปรับตัวในการดำรงชีวิต
         เพื่อให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
         เพื่อให้สร้างอาหารได้มากขึ้น
         เพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น

  3. ส้มเขียวหวานปลูกต้นแสงจันทร์ไว้ชายคาบ้านพบว่าต้นแสงจันทร์เบนออกจากชายคาบ้าน       เป็นเพราะต้นแสงจันทร์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใด
         ดิน
         น้ำ
         ลม
         แสง

  4. ต้นไม้มีการตอบสนองต่อแสงเพื่อประโยชน์ในข้อใด
         การแลกเปลี่ยนแก๊ส
         การคายน้ำ
         การดูดซึมน้ำและธาตุอาหาร
         การสังเคราะห์ด้วยแสง

  5. ถ้าเราปลูกต้นถั่วไว้ในกล่องปิดฝามิดชิดและเจาะข้างกล่องด้านซ้าย

      ต้นถั่วจะมีการเจริญเติบโตอย่างไร
        ลำต้นตั้งตรง
        ลำต้นเอนไปทางขวา
        ลำต้นเอนไปทางซ้าย
        ลำต้นหมุนเวียนเป็นเกลียว

  6. จากข้อ 5 ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด
       ต้นถั่วต้องการน้ำ
       ต้นถั่วต้องการอากาศ
       ต้นถั่วต้องการแสง
       ต้นถั่วต้องการคลอโรฟิลล์

  7. ส้มแป้นเดินไปเหยียบกิ้งกือปรากฏว่ากิ้งกือม้วนตัว นักเรียนคิดว่า

      ถ้าส้มแป้นเดินไปเหยียบต้นไมยราบ ต้นไมยราบจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
       หุบใบ
       ผลัดใบ
       เปลี่ยนสีใบ
       ไม่เปลี่ยนแปลง

  8. จากคำตอบในข้อ 7 สรุปได้ว่าอย่างไร
       ต้นไมยราบมีการตอบสนองต่อสัมผัส
       ต้นไมยราบตอบสนองต่อแสง
       ต้นไมยราบตอบสนองต่อสัมผัสโดยการเปลี่ยนสีใบ
       ต้นไมยราบไม่มีการตอบสนองต่อสัมผัส

  9. พืชในข้อไม่มีการตอบสนองต่อการสัมผัส
       ผักกระเฉด
       ไมยราบ
       ผักบุ้ง
       กาบหอยแครง

  10. พืชในข้อใดแตกต่างจากพวก
       ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
       บัว
       คุณนายตื่นสาย
       ทานตะวัน

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: