ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อ

 

   1. นำต้นเทียนที่มีมีรากล้างน้ำแล้วแช่ลงในน้ำหมึกแดงแล้วแช่ทั้งรากตั้งทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง        ปรากฏว่าลำต้นที่เคยเป็นสีเขียวใสมีสีแดงปรากฏอยู่ภายในลำต้นจนถึงเส้นใบ
       จากการทดลองนี้ผู้ทดลองต้องการศึกษาเรื่องใด
         หน้าที่ของราก
         หน้าที่ของใบ
         การสังเคราะห์ด้วยแสง
         การเคลื่อนที่ของน้ำหมึกแดง

   2. จากข้อ 1 ข้อใดเป็นการสรุปที่เหมาะสมที่สุด
         รากมีหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหาร
         ใบทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง
         การสังเคราะห์ด้วยแสงต้องอาศัยน้ำ
         หมึกแดงสามารถแพร่ไปยังทุกส่วนของพืช

   3. ส่วนประกอบใดของพืชซึ่งมีหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร
         ราก
         ลำต้น
         ใบ
         ดอก

   4. ส่วนประกอบใดของพืชทำหน้าที่สร้างอาหาร
         ราก
         ลำต้น
         ใบ
         ดอก

   5. ส่วนประกอบใดของพืชซึ่งมีหน้าที่เปรียบได้กับท่อน้ำในบ้าน
         ราก
         ลำต้น
         ใบ
         ดอก

   6. ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของใบ
         สร้างอาหาร หายใจ คายน้ำ
         สร้างอาหาร หายใจ เปลี่ยนใบเป็นหนาม
         หายใจ คายน้ำ เปลี่ยนใบเป็นมือเกาะ
         เปลี่ยนใบเป็นมือเกาะ หายใจ สะสมอาหาร

   7. พืชชนิดใดที่เปลี่ยนใบเป็นที่ดักจับแมลง
         หม้อข้าวหม้อแกงลิง ตำลึง
         ตำลึง กาบหอยแครง
         กุหลาบหิน กาบหอยแครง
         กาบหอยแครง หม้อข้าวหม้อแกงลิง

   8. ข้อใดกล่าวผิด
         พืชลำเลียงน้ำทางท่อลำเลียงน้ำ
         พืชลำเลียงธาตุอาหารทางท่อลำเลียงอาหาร
         หน้าที่หลักของรากคือดูดน้ำและธาตุอาหาร
         หน้าที่หลักของของลำต้นคือลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร

   9. กล้วยทดลองใช้ถุงพลาสติกใสครอบกิ่งไม้และมัดปากถุงให้แน่น ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที        และสังเกตการเปลี่ยนแปลงภายในถุง อยากทราบว่าการทดลองนี้ต้องการศึกษาเรื่องใด
          การคายน้ำของใบ
          การลำเลียงอาหาร
          การดูดน้ำของราก
          การสังเคราะห์ด้วยแสง

   10. รากของพืชชนิดใดที่ทำหน้าที่พิเศษสะสมอาหาร
         เผือก มันแกว
         เผือก แห้ว
         ขิง กระชาย
         มันสำปะหลัง มันแกว

       ข้าวกล้องทดลองปลูกถั่วเขียวในดินชนิดเดียวกัน ปริมาณเท่ากัน ในกระป๋อง 3 ใบ        โดยแต่ละกระป๋องได้รับสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในระยะเวลาหนึ่ง ปรากฏผลดังตาราง
กระป๋องที่
สิ่งแวดล้อม
การเจริญเติบโตของต้นถั่ว
1
       มีน้ำ มีแสงแดด มีอากาศ

 ใบเขียวขนาดใหญ่   ลำต้นแข็งแรง

  ตั้งตรง

2
       มีน้ำ ไม่มีแสงแดด มีอากาศ  ใบเหลือง เล็ก ลำต้นขาว และสูงมาก
3
      ไม่มีน้ำ มีแสงแดด มีอากาศ

 ใบสีเขียวลำต้นแข็งแรงในระยะแรก

  ต่อมาใบและลำต้นเหี่ยวและตาย

 

   11. ถั่วกระป๋องใดได้รับสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในการเจริญเติบโต
         กระป๋องที่ 1
         กระป๋องที่ 2
         กระป๋องที่ 3
         กระป๋องที่ 1 และ 3

   12.ในการสรุปผลการทดลองว่าน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วนักเรียนควรเปรียบเทียบ

         ผลการเจริญเติบโตของต้นถั่วระหว่างกระป๋องใด
         กระป๋องที่ 1 กับ 2
         กระป๋องที่ 1 กับ 3
         กระป๋องที่ 2 กับ 3
         กระป๋องที่ 1 , 2 และ 3

   13. ในการสรุปผลการทดลองว่า แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่ว

         นักเรียนควรเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของต้นถั่วระหว่างกระป๋องใด
         กระป๋องที่ 1 กับ 2  
         กระป๋องที่ 1 กับ 3
         กระป๋องที่ 2 กับ 3
         กระป๋องที่ 1 , 2 และ 3

  14. สิ่งสำคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชคืออะไร
        น้ำ วิตามิน อากาศ
        น้ำ ธาตุอาหาร วิตามิน
        น้ำ อากาศ แสงแดด
        วิตามิน แสงแดด ธาตุอาหาร

   15. วัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไร
        น้ำและออกซิเจน
        น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์
        คลอโรฟิลล์และแสง
        น้ำ คลอโรฟิลล์ และแสง

   16. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
        พืชสังเคราะห์ด้วยแสงเวลากลางวัน หายใจตลอดเวลา
        พืชสังเคราะห์ด้วยแสงเวลากลางวัน หายใจเวลากลางคืน
        พืชสังเคราะห์ด้วยแสงเวลากลางวัน หายใจเวลากลางวัน
        พืชสังเคราะห์ด้วยแสงตลอดเวลาที่มีแสง และหายใจตลอดเวลา

   17. พืชสร้างอาหารจำพวกใด
        ไขมัน
        วิตามิน
        แป้ง
        โปรตีน

   18. สารที่ใช้ในการทดสอบแป้งคือสารอะไร
        สารละลายเบเนดิกส์
        สารละลายไอโอดีน
        สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
        โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนต

   19.ในการทดสอบว่าน้ำเป็นปัจจัยต่อการดำรงชีวิตของพืชหรือไม่จะต้องจัด

         ปริมาณของสิ่งใดให้มีความแตกต่างกัน
         ปริมาณปุ๋ยที่ใส่
         ปริมาณดินที่ใช้ปลูก
         น้ำ
         ความสูงของพืช

   20. การหายใจและการสังเคราะห์ด้วยแสงแตกต่างกันอย่างไร
         การหายใจใช้แก๊สออกซิเจน การสังเคราะห์ด้วยแสงใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
         การหายใจใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ การสังเคราะห์ด้วยแสงใช้แก๊สออกซิเจน
         การหายใจเกิดขึ้นกับสัตว์เท่านั้น การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นกับพืช
         พืชหายใจเฉพาะตอนกลางคืน เวลากลางวันพืชจะสังเคราะห์ด้วยแสง

   21.แดงต้องการศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นไม้ชนิดหนึ่งจึงทำการทดลอง

       โดยนำกระถางที่มีต้นไม้ต้นหนึ่งไว้ในกล่องทึบแสง   กระถางอีกใบหนึ่ง

       ไว้ในกลางแจ้งให้ถูกแสง โดยใช้ระยะเวลา 2สัปดาห์ รดน้ำกระถางทั้ง 2ใบ

       การทดลองต้องควบคุมสิ่งใด  
         ขนาดของกล่องทึบแสง
         ปริมาณแสง
         ปริมาณน้ำที่รดต้นไม้
         ขนาดกล่องและปริมาณแสง

   22. จากการทดลองไม่จำเป็นต้องติดตามดูสิ่งใด
         จำนวนใบ
         ความสูงของลำต้น
         สีของใบและสีของลำต้น
         ปริมาณแสงที่ต้นไม้ได้รับ

   23. คำกล่าวที่ว่า ต้นไม้คือเพื่อนชีวิตเจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า

         คำว่าอากาศพิษ น่าจะหมายถึงข้อใด
         แก๊สไนโตรเจน
         แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
         แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
         แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์

   24. ปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
         แป้ง น้ำตาล และ แก๊สออกซิเจน
         แก๊สออกซิเจน แป้ง และ น้ำตาล
         แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ แสง
         แสง แก๊สออกซิเจน แป้ง

   25. พืชที่มีลำต้นเบนออกจากชายคาบ้าน เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใด
         ดิน
         น้ำ
         แสง
         ลม

   26. ข้อใดกล่าวผิด
         พืชตอบสนองต่อแสงเพื่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
         พืชจะเอนเข้าหาด้านที่มีแสง
         ผักบุ้ง ผักกระเฉดตอบสนองต่อการสัมผัส
         ต้นคุณนายตื่นสายตอบสนองต่อแสง

   27. ถ้านำต้นพืชที่ปลูกในกระถางมาตั้งในห้องเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาทางเดียว          เมื่อเวลาผ่านไป   1 สัปดาห์ ต้นพืชจะมีการ เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
         ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
         เปลี่ยนแปลงโดยต้นพืชจะผลัดใบ
         เปลี่ยนแปลงโดยต้นพืชจะโน้มเข้าหาด้านที่มีแสง
         เปลี่ยนแปลงโดยต้นพืชจะโน้มไปทางด้านที่ไม่มีแสงส่อง

   28.ปื๊ดทดลองปลูกต้นแตงกวาไว้ในกล่องปิดฝามิดชิดและเจาะข้างกล่องด้านขวา

        ต้นแตงกวาจะมีการเจริญเติบโตอย่างไร
        ลำต้นตั้งตรง
        ลำต้นเอนไปทางซ้าย
        ลำต้นเอนไปทางขวา
        ลำต้นหมุนวนเป็นเกลียว

   29. ต้นไมยราบหุบใบเมื่อมีสิ่งใดมาสัมผัส เป็นการตอบสนองในเรื่องใด
        ไม่ให้ใบรับแสงมากเกินไป
        ให้ลำต้นได้พักผ่อน
        ใบลดการคายน้ำได้
        ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับใบ

   30. พืชใดมีการตอบสนองต่อการสัมผัส
         กาบหอยแครง ไมยราบ
         ผักกระเฉด ผักบุ้ง
         ผักบุ้ง กาบหอยแครง
         คุณนายตื่นสาย บัว

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: