ให้นักเรียนคลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

  1. ส่วนประกอบใดของพืชซึ่งมีหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร
       ดอก
       ใบ
       ลำต้น
       ราก

   2. ส่วนประกอบใดของพืชทำหน้าที่สร้างอาหาร
       ดอก
       ใบ
       ลำต้น
       ราก

   3.นำต้นเทียนที่มีมีรากล้างน้ำแล้วแช่ลงในน้ำหมึกแดงแล้วแช่ทั้งรากตั้งทิ้งไว้ 3ชั่วโมง       ปรากฏว่าลำต้นที่เคยเป็นสีเขียวใสมีสีแดงปรากฏอยู่ภายในลำต้นจนถึงเส้นใบ

      จากการทดลองนี้ผู้ทดลองต้องการศึกษาเรื่องใด
       การสังเคราะห์ด้วยแสง
       การเคลื่อนที่ของน้ำหมึกแดง
       หน้าที่ของราก
       หน้าที่ของใบ

   4. จากข้อ 3 ข้อใดเป็นการสรุปที่เหมาะสมที่สุด
       การสังเคราะห์ด้วยแสงต้องอาศัยน้ำ
       หมึกแดงสามารถแพร่ไปยังทุกส่วนของพืช
       รากมีหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหาร
       ใบทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง

   5. ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของใบ
       สร้างอาหาร หายใจ เปลี่ยนใบเป็นหนาม
       หายใจ คายน้ำ เปลี่ยนใบเป็นมือเกาะ
       เปลี่ยนใบเป็นมือเกาะ หายใจ สะสมอาหาร
       สร้างอาหาร หายใจ คายน้ำ

   6. ส่วนประกอบใดของพืชซึ่งมีหน้าที่เปรียบได้กับท่อน้ำในบ้าน
       ลำต้น
       ราก
       ใบ
       ดอก

   7. ข้อใดกล่าวผิด
       หน้าที่หลักของรากคือดูดน้ำและธาตุอาหาร
       หน้าที่หลักของของลำต้นคือลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร
       พืชลำเลียงน้ำทางท่อลำเลียงน้ำ
       พืชลำเลียงธาตุอาหารทางท่อลำเลียงอาหาร

   8. พืชชนิดใดที่เปลี่ยนใบเป็นที่ดักจับแมลง
       ตำลึง หม้อข้าวหม้อแกงลิง
       หม้อข้าวหม้อแกงลิง กาบหอยแครง
       กุหลาบหิน กาบหอยแครง
       กาบหอยแครง ตำลึง

   9. รากของพืชชนิดใดที่ทำหน้าที่พิเศษสะสมอาหาร
       เผือก แห้ว
       ขิง กระชาย
       เผือก มันแกว
       มันสำปะหลัง มันแกว

   10. กล้วยทดลองใช้ถุงพลาสติกใสครอบกิ่งไม้และมัดปากถุงให้แน่นตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที

         และสังเกตการเปลี่ยนแปลงภายในถุง   อยากทราบว่าการทดลองนี้ต้องการศึกษาเรื่องใด
        การลำเลียงอาหาร
        การคายน้ำของใบ
        การดูดน้ำของราก
        การสังเคราะห์ด้วยแสง

   11. สิ่งสำคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชคืออะไร
        น้ำ อากาศ แสงแดด
        น้ำ ธาตุอาหาร วิตามิน
        น้ำ วิตามิน อากาศ
        วิตามิน แสงแดด ธาตุอาหาร

   12. วัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไร
        น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์
        น้ำและออกซิเจน
        คลอโรฟิลล์และแสง
        น้ำ คลอโรฟิลล์ และแสง

   13. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
        พืชสังเคราะห์ด้วยแสงเวลากลางวัน หายใจตลอดเวลา
        พืชสังเคราะห์ด้วยแสงตลอดเวลาที่มีแสง และหายใจตลอดเวลา
        พืชสังเคราะห์ด้วยแสงเวลากลางวัน หายใจเวลากลางคืน
        พืชสังเคราะห์ด้วยแสงเวลากลางวัน หายใจเวลากลางวัน

   14. พืชสร้างอาหารจำพวกใด
        แป้ง
        วิตามิน
        ไขมัน
        โปรตีน

   15. สารที่ใช้ในการทดสอบแป้งคือสารอะไร
        สารละลายไอโอดีน
        สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
        สารละลายเบเนดิกส์
        โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนต

     ข้าวกล้องทดลองปลูกถั่วเขียวในดินชนิดเดียวกันปริมาณเท่ากันในกระป๋อง 3 ใบ      

    โดยแต่ละกระป๋องได้รับสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในระยะเวลาหนึ่ง ปรากฏผลดังตาราง
กระป๋องที่
สิ่งแวดล้อม
การเจริญเติบโตของต้นถั่ว
1
   มีน้ำ มีแสงแดด มีอากาศ

 ใบเขียวขนาดใหญ่  ลำต้นแข็งแรง

  ตั้งตรง

2
   มีน้ำ ไม่มีแสงแดด มีอากาศ  ใบเหลือง เล็ก ลำต้นขาว และสูงมาก
3
  ไม่มีน้ำ มีแสงแดด มีอากาศ

 ใบสีเขียว ลำต้นแข็งแรงในระยะแรก

  ต่อมาใบและลำต้นเหี่ยวและตาย

 

   16. ในการสรุปผลการทดลองว่า แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่ว                   

          นักเรียนควรเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของต้นถั่วระหว่างกระป๋องใด
         กระป๋องที่ 1 , 2 และ 3
         กระป๋องที่ 1 กับ 2
         กระป๋องที่ 1 กับ 3
         กระป๋องที่ 2 กับ 3

   17. ในการสรุปผลการทดลองว่า  น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่ว

         นักเรียนควรเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของต้นถั่วระหว่างกระป๋องใด
         กระป๋องที่ 1 , 2 และ 3
         กระป๋องที่ 1 กับ 2
         กระป๋องที่ 1 กับ 3
         กระป๋องที่ 2 กับ 3

   18. ถั่วกระป๋องใดได้รับสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในการเจริญเติบโต
         กระป๋องที่ 1 และ 3
         กระป๋องที่ 3
         กระป๋องที่ 2
         กระป๋องที่ 1

   19. แดงต้องการศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นไม้ชนิดหนึ่ง               

         จึงทำการทดลองโดยนำกระถางที่มีต้นไม้ต้นหนึ่งไว้ในกล่องทึบแสง          

         กระถางอีกใบหนึ่งไว้ในกลางแจ้งให้ถูกแสงโดยใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์                

        รดน้ำกระถางทั้ง 2 ใบ   การทดลองต้องควบคุมสิ่งใด
        ปริมาณน้ำที่รดต้นไม้
        ปริมาณแสง
        ขนาดของกล่องทึบแสง
        ขนาดกล่องและปริมาณแสง

   20. จากการทดลองไม่จำเป็นต้องติดตามดูสิ่งใด
        จำนวนใบ
        ปริมาณแสงที่ต้นไม้ได้รับ
        สีของใบและสีของลำต้น
        ความสูงของลำต้น

   21. ในการทดสอบว่าน้ำเป็นปัจจัยต่อการดำรงชีวิตของพืชหรือไม่

         จะต้องจัดปริมาณของสิ่งใดให้มีความแตกต่างกัน
        ปริมาณปุ๋ยที่ใส่
        ความสูงของพืช
        น้ำ
        ปริมาณดินที่ใช้ปลูก

   22. การหายใจและการสังเคราะห์ด้วยแสงแตกต่างกันอย่างไร
         การหายใจเกิดขึ้นกับสัตว์เท่านั้น การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นกับพืช
         พืชหายใจเฉพาะตอนกลางคืน เวลากลางวันพืชจะสังเคราะห์ด้วยแสง
         การหายใจใช้แก๊สออกซิเจน การสังเคราะห์ด้วยแสงใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
         การหายใจใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ การสังเคราะห์ด้วยแสงได้แก๊สออกซิเจน

   23. ปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
         แก๊สออกซิเจน แป้ง และ น้ำตาล
         แป้ง น้ำตาล และ แก๊สออกซิเจน
         แสง แก๊สออกซิเจน แป้ง
         แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ แสง

   24. คำกล่าวที่ว่า ต้นไม้คือเพื่อนชีวิตเจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า

         คำว่าอากาศพิษ น่าจะหมายถึงข้อใด
         แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
         แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
         แก๊สไนโตรเจน
         แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์

   25. ต้นไมยราบหุบใบเมื่อมีสิ่งใดมาสัมผัส เป็นการตอบสนองในเรื่องใด
         ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับใบ
         ใบลดการคายน้ำได้
         ให้ลำต้นได้พักผ่อน
         ไม่ให้ใบรับแสงมากเกินไป

   26. พืชชนิดใดมีการตอบสนองต่อการสัมผัส
         ผักกระเฉด ผักบุ้ง
         ผักบุ้ง กาบหอยแครง
         คุณนายตื่นสาย บัว
         กาบหอยแครง ไมยราบ

   27. ถ้านำต้นพืชที่ปลูกในกระถางมาตั้งในห้อง เปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาทางเดียว

         เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์   ต้นพืชจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
         เปลี่ยนแปลงโดยต้นพืชจะผลัดใบ
         เปลี่ยนแปลงโดยต้นพืชจะโน้มเข้าหาด้านที่มีแสง
         เปลี่ยนแปลงโดยต้นพืชจะโน้มไปทางด้านที่ไม่มีแสงส่อง
         ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

   28. ปื๊ดทดลองปลูกต้นแตงกวาไว้ในกล่องปิดฝามิดชิดและเจาะข้างกล่องด้านขวา

         ต้นแตงกวาจะมีการเจริญเติบโตอย่างไร
         ลำต้นหมุนวนเป็นเกลียว
         ลำต้นเอนไปทางขวา
         ลำต้นเอนไปทางซ้าย
         ลำต้นตั้งตรง

   29. ข้อใดกล่าวผิด
         ผักบุ้ง ผักกระเฉดตอบสนองต่อการสัมผัส
         พืชตอบสนองต่อแสงเพื่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
         พืชจะเอนเข้าหาด้านที่มีแสง
         ต้นคุณนายตื่นสายตอบสนองต่อแสง

   30. พืชที่มีลำต้นเบนออกจากชายคาบ้าน เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใด
         ดิน
         น้ำ
         แสง
         ลม

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: