คำชี้แจง ให้นักเรียนคลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

  1. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณใด
      ราก
      ลำต้น
      ใบ
      ดอก

  2. จากข้อ 1 ทำไมจึงเกิดขึ้นบริเวณนั้น
      ได้รับแสงเต็มที่
      มีคลอโรฟิลล์อยู่มาก
      ได้รับน้ำอย่างเต็มที่
      เป็นแหล่งสะสมคาร์บอนไดออกไซด์

  3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
      น้ำ
      แสง
      คลอโรฟิลล์
      ออกซิเจน

  4. สิ่งใดที่พืชใช้ในการดูดพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
     คลอโรฟิลล์
     อากาศ
     น้ำ
     คาร์บอนไดออกไซด์

  5. แก๊สใดพืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
     ออกซิเจน
     คาร์บอนไดออกไซด์
     ไฮโดรเจน
     ไนโตรเจน

  6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพืชใบสีม่วง
     ภายในใบมีสารสีม่วงอยู่เท่านั้น
     ภายในใบไม่มีคลอโรฟิลล์อยู่
     ภายในใบมีสารสีอื่นอยู่มากกว่าคลอโรฟิลล์
     ภายในใบมีคลอโรฟิลล์อยู่มากกว่าสารสีอื่น

  7. ผลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ ข้อใด
     น้ำตาล น้ำ ออกซิเจน
     แป้ง คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ
     แป้ง น้ำตาล คาร์บอนไดออกไซด์
     น้ำตาล คาร์บอนไดออกไซด์

  8. การสร้างอาหารของพืชเกิดขึ้นเวลาใด
     กลางวัน
     กลางคืน
     ทั้งกลางวันและกลางคืน
     ตลอดเวลาที่มีแสง

  9. พืชคืนแก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศด้วยกระบวนการใด
     สังเคราะห์ด้วยแสง
     หายใจ
     คายน้ำ
     ดูดน้ำและธาตุอาหาร

  10. ถ้าในโลกเราต้นไม้ถูกทำลายจะทำให้มีแก๊สชนิดใดเพิ่มขึ้น
      ออกซิเจน
      คาร์บอนไดออกไซด์
      ไนโตรเจน
      ไฮโดรเจน

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: