ให้นักเรียนคลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

1.ส้มจุกปลูกต้นกุหลาบไว้หน้าบ้านส้มจุกต้องรดน้ำต้นกุหลาบทุกวันจึงทำให้ต้นกุหลาบ

เจริญเติบโตนักเรียนคิดว่าน้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นกุหลาบอย่างไร
         ละลายอาหารที่พืชสร้างขึ้น
         ใช้ในการหายใจ
         ละลายธาตุอาหาร
         เป็นอาหาร

   2. ทำไมจึงต้องวางกระถางต้นไม้ในที่แสงแดดส่องถึง
         เพื่อให้พืชสร้างอาหารได้
         เพื่อให้พืชหายใจได้สะดวก
         เพื่อให้พืชดูดน้ำได้ดี
         เพื่อให้พืชคายน้ำได้

  3. แก๊สชนิดใดที่พืชใช้ในการหายใจ
         ออกซิเจน
         คาร์บอนไดออกไซด์
         ไนโตรเจน
         ไฮโดรเจน

  4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
        ธาตุอาหาร
        อากาศ
        แสง
        ลม

  5. ข้อใดคือธาตุอาหารหลักของพืช
        แมงกานีส ทองแดง สังกะสี
        คาร์บอน ไนโตรเจน ทองแดง
        ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
        คาร์บอน ทองแดง โพแทสเซียม

 

  6. ก้านกล้วยทดลองปลูกพืช 2 กระถางกระถางที่ 1 รดน้ำทุกวันเวลาเช้ากับเย็น กระถางที่ 2

ไม่รดน้ำตั้งกระถาง ทั้ง 2 ใบไว้ในที่ที่มีแสงอยากทราบว่าก้านกล้วยต้องการศึกษาในเรื่องใด
        แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่
        น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่
        กระถางใบใดจะมีปริมาณดินลดลง
        ต้นพืชต้นใดจะตายก่อน

 

  7. จากข้อ 6 สิ่งใดที่ก้านกล้วยต้องติดตามดู
        ลักษณะของดิน
        สีของต้นพืช
        ลักษณะใบของต้นพืช
        ความสูงของต้นพืช

      นักเรียน 4 คน ได้แก่ ส้มจุก ส้มแป้น ส้มเขียวหวาน ส้มเช้ง ต้องการศึกษาว่า

      แสงจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่  นักเรียนแต่ละคนได้เตรียมกระถาง 2 ใบ       ซึ่งปลูกพืชชนิดและขนาดเดียวกัน แล้วออกแบบการทดลองดังนี้
ชื่อนักเรียน
ต้นไม้กระถางที่ 1 และที่ 2
การได้รับแสง
การรดน้ำ
การใส่ปุ๋ย
    ส้มจุก
ต่างกัน
เหมือนกัน
เหมือนกัน
    ส้มแป้น
ต่างกัน
ต่างกัน
เหมือนกัน
    ส้มเขียวหวาน
เหมือนกัน
ต่างกัน
ต่างกัน
    ส้มเช้ง
ต่างกัน
เหมือนกัน
ต่างกัน

 

  8. การศึกษาว่าแสงจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่  สิ่งใดที่นักเรียนทั้ง 4 คน

ต้องจัดให้แตกต่างกัน
         การรดน้ำ
         การได้รับแสง
         การใส่ปุ๋ย
         การรดน้ำ การได้รับแสง

  9. นักเรียนคนใดออกแบบการทดลองได้ดีที่สุด
        ส้มจุก
        ส้มแป้น
        ส้มเขียวหวาน
        ส้มเช้ง

  10. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาว่าปุ๋ยชนิดใดมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในการทดลอง         นักเรียนต้องออกแบบให้สิ่งใดแตกต่างกัน
        น้ำ
        แสง
        ปริมาณปุ๋ยที่ใส่
        ชนิดของปุ๋ย

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: