คำชี้แจง      ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ส่วนประกอบที่สำคัญของพืชได้แก่ข้อใด
      ดอก ใบ ลำต้น ราก
      ใบ และลำต้น
      ลำต้น และราก
      ผล และ เมล็ด
2.เมื่อนำรากต้นกระสังแช่ในน้ำหมึกแดงแล้วทิ้งไว้สักครู่
จะเห็นสีแดงผ่านจากรากไปสู่ลำต้นเป็นเพราะเหตุใด
      รากสะสมอาหาร
      รากสร้างอาหาร
      รากดูดน้ำและแร่ธาตุ
      รากขยายพันธุ์
3. รากของพืชชนิดใดทำหน้าที่สะสมอาหาร
      เผือก แห้ว
      ขิง กระชาย
      เผือก มันแกว
      มันสำปะหลัง มันแกว
4. ส่วนประกอบใดของพืชที่ทำหน้าที่เปรียบได้กับท่อนำในบ้าน
      ราก
      ลำต้น
      ใบ
      ดอก
5. ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของใบ
      สร้างอาหาร หายใจ เปลี่ยนใบเป็นหนาม
      หายใจ คายน้ำ เปลี่ยนใบเป็นหนาม
      สร้างอาหาร คายน้ำ หายใจ
      เปลี่ยนใบเป็นมือเกาะ หายใจ สะสมอาหาร
6. ส่วนใดของพืชที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกของน้ำและอากาศ
      ปากใบ
      ท้องใบ
      ราก
      ลำต้น
7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของลำต้น
      เป็นทางผ่านของอาหาร
      เป็นทางผ่านของน้ำและแร่ธาตุ
      เป็นทางผ่านเข้าออกของออกซิเจน
      ช่วยชูกิ่งก้านและใบ
8. ส่วนใดของดอกที่ทำหน้าที่หลักในการสืบพันธุ์   
      กลีบเลี้ยง กลีบดอก
      กลีบเลี้ยง เกสรตัวเมีย
      กลีบดอก เกสรตัวผู้
      เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย
9. ดอกไม้ที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เรียกว่า
      คอกครบส่วน
      ดอกสมบูรณ์เพศ
      ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
      ดอกไม่ครบส่วน
10. หลังจากการปฏิสนธิรังไข่จะเจริญเป็นอะไร
       ผล
       เมล็ด
       เปลือกหุ้มเมล็ด
       ต้นอ่อน

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง