ออกแบบและพัฒนนาโดย
นางสาวพวงน้อย แสงจันทร์
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช