พัฒนาโดย พวงน้อย แสงจันทร์

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรืธรรมราชเขต 1